📦 DOPRAVA ZDARMA na objednávky nad 999 Kč | Vstupte do našeho 👉 věrnostního programu, sbírejte body a ušetřete. | 📍Navštivte nás v Praze a Ostravě

Smlouva o zapůjčení s obchodními podmínkami

Smlouva o nájmu vybavení ___2023    

 1. Smluvní strany

Pronajímatel:

Společnost

AZ MOBILITY s.r.o., 104 00 Přátelství 555/9, Praha 10

IČ: 28526155, DIČ: CZ28526155 Tel: 774 444 308

Zastoupená:

Michal Krátký - jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 148004

(dále jen pronajímatel )

Nájemce:

Fyzická osoba

 

Jméno a příjmení:

Bydliště:

 

Datum narození

OP: 

(dále jen nájemce )

 

Kontakt nájemce:

 

Telefon:                                                                  E-mail:    

 

 1. Předmět smlouvy

2.1. Touto smlouvou pronajímatel přenechává nájemci na dobu uvedenou v čl. 3.1. této smlouvy do užívání níže uvedené sportovní vybavení, za což se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné uvedené v čl. 4.1. této smlouvy.

2.2. Předmětem nájmu je sportovní vybavení specifikované v Příloze 2 Předávacím protokolu – uvedeno vč. hodnoty vybavení pro případ jeho ztráty:

 (dále jen vybavení )

 1. Doba nájmu

3.1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, od ______ do ________,

 

 1. počítáno _______ dnů nájmu

 

 1. Finanční podmínky

4.1. Nájemné

Nájemné činí částku ____________Kč vč. DPH , kterou se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli nejpozději v den převzetí vybavení nájemcem: 

 

4.2. Kauce (jistota) činí __________ Kč a je vratná. Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel je oprávněn použít kauci k úhradě škody vzniklé na předmětu nájmu od okamžiku předání vybavení nájemci do okamžiku vrácení vybavení zpět. Kauce se skládá v hotovosti při převzetí vybavení nájemcem a zpět se nájemci vrací při vrácení vybavení pronajímateli po uskutečnění kontroly vybavení. Pronajímatel je oprávněn započíst vůči složené kauci veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem, vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy.

 1. Vlastnictví a užívání vybavení

5.1. Pronajímatel je po celou dobu nájmu vlastníkem vybavení (včetně příslušenství).

5.2. Nájemce není oprávněn provést jakoukoliv úpravu vybavení

5.3. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli veškeré vynaložené náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vybavení v době trvání této smlouvy nebo v době, kdy se nájemce ocitne v prodlení s vrácením vybavení zpět pronajímateli po uplynutí doby nájmu.

5.4. Při krádeži vybavení v době trvání této smlouvy nebo v době, kdy se nájemce ocitne v prodlení s vrácením vybavení zpět pronajímateli po uplynutí doby nájmu, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli hodnotu vybavení uvedeno v čl. 2.2, a to do deseti dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.

5.5. Nájemce je oprávněn užívat vybavení pouze k účelům, k nimž je výrobcem určeno.

5.6. Nájemce je oprávněn umožnit užívání pronajatého vybavení třetími osobami, je však i v takovém případě odpovědný za dodržování veškerých příslušných bezpečnostních a jiných předpisů, platných na území, na němž bude vybavení užíváno.

5.7. Nájemce je povinen přizpůsobit užívání pronajatého vybavení svým schopnostem, místním podmínkám a povětrnostní situaci v místě jeho užívání. Pokud bude pronajaté vybavení užívat nezletilá osoba, pro níž nájemce vybavení vypůjčil, vztahuje se povinnost nájemce, uvedená v tomto odstavci, i na tuto nezletilou osobu.

5.8. Nájemce odpovídá za škody vzniklé na pronajatém vybavení. Pronajímatel je dále oprávněn požadovat po Zákazníkovi uhrazení smluvní pokuty:
- v případě znečištění předmětu nájmu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč
- v případě lehkého poškození předmětu nájmu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč
- v případě závažného poškození předmětu nájmu smluvní pokutu ve výši 500 - 2000,- Kč

5.9 Pokud nájemce pronajaté vybavení ztratí nebo je mu odcizeno, je povinen uhradit pronajímateli hodnotu vybavení, uvedenou v nájemní smlouvě.

5.10. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště, příp. jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků vyplývajících z nájemní smlouvy.

5.11. Nájemce není oprávněn dát pronajaté vybavení do podnájmu.

5.12. Porušení některé ze shora uvedených povinností je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.

 1. Závěrečná ustanovení

6.1. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s podmínkami Smlouvy o nájmu vybavení byli se Všeobecnými podmínkami pronájmu vybavení seznámeni a souhlasí s nimi.

6.2. Případné osobní údaje jsou použity pouze pro plnění této smlouvy nebo ve vztahu k této smlouvě a nejsou jinak zpracovávány a není k nim umožněn přístup třetím osobám. Výjimkou jsou případná obchodní sdělení rozesílaná pronajímatelem. V takovém případě má nájemce možnost zasílání těchto sdělení příslušným způsobem odmítnout.

6.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží po jednom stejnopisu nájemce, a pronajímatel. Zástupci smluvních stran na důkaz toho, že obsah smlouvy odpovídá jejich pravé a vážné vůli tuto smlouvu podepisují.

6.4. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že:

 1. a) převzal vybavení ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a byl poučen o způsobu jeho užívání;
 2. b) je srozuměn s tím, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého vybavení pronajímateli, je pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, příp. podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce;
 3. c) je si vědom, že vázání skialpových lyží pouze snižuje riziko úrazu při lyžování, nemůže mu však zcela zabránit;
 4. d) je si vědom, že vázání vypůjčených skialpových lyží umožňuje pouze orientační nastavení vypínací síly a není tak možné jej považovat za bezpečnostní vázání v plném slova smyslu.
 5. d) pronajímatel nezodpovídá za případné zranění nájemce při používání vypůjčeného vybavení
 6. e) pronajímatel nastavil vypínací síly podle údajů o výšce, hmotnosti, délce podešve boty a lyžařských schopnostech uživatele lyží, které pronajímateli sdělil nájemce, a že případné sdělení nepravdivých údajů může negativně ovlivnit správné fungování vázání;
 7. e) je si vědom, že pokud v době trvání nájemní smlouvy dojde ke změně skutečností, podle nichž pronajímatel seřídil vázání vypůjčených lyží (pokud u uživatele lyží dojde ke změně výšky, hmotnosti, lyžařských schopností), je pro správné fungování vázání nezbytné jeho nové seřízení;
 8. Přílohy
 1. Kopie občanského průkazu nájemce v nezbytném rozsahu
 2. Předávací protokol

 

V Praze, ___________/ 2023

 

 

 

 

 

 

________________________________                       ________________________________

 

Pronajímatel:                                                               Nájemce

Příloha č.2 - Předávací protokol

Pronajímané vybavení 1 – zima (vč. hodnoty vybavení v Kč vč. DPH)

 

 SKIALPOVÝ SET (lyže/pásy, hole, boty) _________________________________

 

                                        

 SKIALPOVÝ SET (lyže/pásy, hole, boty) _________________________________

                        

                                                                     

 SKIALPOVÉ LYŽE/PÁSY                        _________________________________

 

 

 SKIALPOVÉ LYŽE/PÁSY                        _________________________________

 

 

 SKIALPOVÉ BOTY                                 _________________________________

 

 

 SKIALPOVÉ BOTY                                 _________________________________

 

 

 SKIALPOVÉ HOLE                                _________________________________

 

 LAVINOVÝ SET (lopata, sonda, vyhledávač) _____________________________

 

 SNĚŽNICE                                              _________________________________

 

 NESMEKY                                              _________________________________

 

 

 

 

 

Pronajímané vybavení 2 – celorok (vč. hodnoty vybavení v Kč vč. DPH)

 

 FERRATOVÝ SET (sedací a prsní úvazek, smyce, brzda, helma)                                                                          _________________________________

 

 FERRATOVÝ SET (sedací a prsní úvazek, smyce, brzda, helma)                                                                          _________________________________

  

 SEDACÍ ÚVAZEK                                  _________________________________

 

 PRSNÍ ÚVAZEK                                     _________________________________

 

 ČELOVKA                                             _________________________________

 

 TREKOVÉ HOLE                                    _________________________________

 

 BATOH                                                  _________________________________

 

 DĚTSKÉ NOSÍTKO                                _________________________________ 

 

 AUTOCHLADNIČKA                              _________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav vybavení při zapůjčení:

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

Stav vybavení při vrácení:

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Převzetí:

 

Datum / hodina: _____________ /  ___________

 

 

 

________________________________                       ________________________________

 

Pronajímatel:                                                               Nájemce

 

 

 

Vrácení:

 

Datum / hodina: _____________ /  ___________

 

 

 

________________________________                       ________________________________

 

Pronajímatel:                                                               Nájemce